AVG

Privacy Statement AVG

Privacyverklaring Osteopathie Lisse

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Osteopathie Lisse geleverde diensten.

Osteopathie Lisse, gevestigd te Nassaustraat 31, 2161RJ Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens/medische gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Osteopathie Lisse verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Osteopathie Lisse van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Osteopathie Lisse in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Persoonsgegevens:
• Voornaam, achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• BSN nummer;
• Straat, huisnummer, postcode, plaats;
• Telefoonnummer;
• Emailadres;
• Verzekering, polisnummer;
• Beroep, hobby’s, sport.
• Medische historie:
• Medicatie, operaties, ziekten, familiaire aandoeningen, ongevallen/gebeurtenissen, onderzoeken
• Tractus:
• Hart/vaten, longen, spijsvertering, urogenitaal, hormonaal
• Anamnese:
• Klachtomschrijving, sinds wanneer ervaart men klacht, provocerende/reducerende factoren, bijkomende klachten, eerdere behandelingen
• Onderzoek:
• Biomechanisch, respiratoir/circulatoir, bio-energetisch/metabool, neurologisch, biopsychosociaal
• Osteopatische diagnose:
• Verwachting tot herstel, indicatie voor osteopathie
• Consult:
• Journaal en behandeling
• Documenten indien van toepassing:
• Verslag verwijzer, verslag naar doorverwijzing, verslag aan derden op verzoek patiënt, verslag laboratorium onderzoek/röntgenonderzoek, ander onderzoek

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U als Osteopaat te kunnen behandelen;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Osteopathie Lisse. Bijvoorbeeld om u via e-mail te informeren over een nieuwe activiteit van Osteopathie Lisse.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens/medische gegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens/medische gegevens is Osteopathie Lisse gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Osteopathie Lisse zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
Hoe lang we gegevens bewaren
OST3O bewaart uw persoonsgegevens/medische gegevens niet langer dan strikt nodig is en/of conform wettelijke voorschriften.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
OST3O verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
OST3O gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens/medische gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@osteopathielisse.nl.
Beveiliging
Osteopathie Lisse hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Osteopathie Lisse heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Osteopathie Lisse u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via jeroen@ost3o.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@osteopathielisse.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 25 mei 2018